Thai fruits and vegetables exporters association.

KWExport.com


ขนส่งเชียงใหม่ เดินหน้าจัดทำแผนแม่บทนำร่องพัฒนาสถานีขนส่งคนโดยสาร

Posted on February 13, 2018 by ThaiPR.net Press Releases by InfoQuest

สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) โครงการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทในการดำเนินการและพัฒนาสถานีขนส่งคนโดยสารจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 เร่งดำเนินการพัฒนาสถานีขนส่งคนโดยสารจังหวัดเชียงใหม่ ให้มีประสิทธิภาพ พร้อมรองรับความเจริญในยุคไทยแลนด์ 4.0นายชาญชัย กีฬาแปง

Comments are closed.
↑ Top